شرایط زندگی در آلمان و مهاجرت به این کشور

شرایط اقتصادی اقتصاد آلمان دارای نیروی کار مجربی بوده و موجودی سرمایه در آن بسیار بالا است. سطح پایین فساد و سطح نو آوری در این کشور باعث شده است که آلمان بی اندازه برای سرمایه گذاری و کار مناسب باشد و شرایط زندگی در آلمان از مابقی کشورهای اروپایی بسیار بهتر باشد. از بین […]